Eettiset ohjeet - Mangrove

Mangroven eettiset ohjeet

Toimintaamme ohjaavat arvoihimme perustuvat eettiset ohjeet. Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että Mangrove Yhtiöt (myöh. Mangrove) tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina.

Toimintaamme ohjaavat arvot kuvastavat yhdessä tekemisen voimaa, ennakkoluulottomuutta, vastuullisuuttamme työntekijöitämme, asiakkaitamme ja ympäristöä kohtaan sekä kannattavaa kestävää liiketoimintaa.

Eettiset ohjeet määrittelevät periaatteet, joiden mukaisesti teemme päätöksiä ja toimimme kaikissa tilanteissa. Toimintaohjeemme koskevat kaikkia Mangrove Yhtiöt Oy:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta.

Tavoitteenamme on myös sitouttaa kaikki yhteistyökumppanit ja kolmannet osapuolet noudattamaan ja varmistamaan eettisten toimintaohjeidemme toteutuminen käytännössä.

1. Liiketoimintaetiikka ja -periaatteet

Lakien ja säännöksien noudattaminen on jokaisen velvollisuus
Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja edellytämme samaa työntekijöiltämme, alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme.

Torjumme talousrikollisuutta ja harmaata taloutta
Varmistamme ennen sopimusten solmimista, että yhteistyökumppanimme täyttävät yhteiskunnalliset velvoitteensa ja toimimme vain hyvämaineisten ja luotettavien kumppaneiden kanssa.

Uusien toimittajien ja nykyisten toimittajasuhteiden hallinnassa noudatamme Mangroven hankintamenettelyä ja edellytämme tilaajavastuulain noudattamista.

Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa
Toimimme liikesuhteissa aina vastuullisesti ja eettisesti. Emme suvaitse minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai kiristystä.

Emme vastaanota tai anna työssämme lahjoja, jotka voisivat vaikuttaa liiketoimintaamme liittyvään päätöksentekoon. Voimme antaa tai vastaanottaa vain arvoltaan vähäisen lahjan tai kohtuullista ja tavanomaista vieraanvaraisuutta.

Noudatamme kilpailulainsäädäntöä ja kilpailemme reilusti
Toimintamme perustuu reiluun ja vapaaseen kilpailuun, joka edistää koko toimialan kehitystä ja hyödyttää kaikkia alan eri sidosryhmiä. Emme keskustele tai sovi kilpailijoiden kanssa markkinaosuuksista, hinnoittelusta tai kilpailua rajoittavasta toiminnasta. Emme käytä epäeettisiä liiketapoja toiminnassamme.

Teemme yhteistyötä toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.

2. Tuotamme arvoa asiakkaallemme

Tavoitteemme on tuottaa arvoa asiakkaillemme ja olla luottamuksen arvoinen toimimalla avoimesti sekä rakentamalla turvallisesti, laadukkaasti ja kestävästi. Hyvä asiakaskokemus on toimintamme keskeinen tavoite. Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä sekä palvelumme laatua ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkaitamme kuunnellen.

3. Kestävää rakentamista ja asumista ympäristöä kunnioittaen

Mangrove on kestävän rakentamisen ja asumisen edelläkävijä. Olemme sitoutuneet jatkuvaan toimintamme kehittämiseen positiivisten ympäristövaikutusten lisäämiseksi ja negatiivisten vähentämiseksi. Arvomaailmamme mukaisesti otamme ympäristöasiat ja luonnon monimuotoisuuden huomioon kaikessa toiminnassamme. 

Toimimme ympäristölainsäädännön, lupaehtojen ja muiden viranomaismääräysten mukaisesti kaikissa olosuhteissa ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme.

Suunnittelemme ja toteutamme hankkeemme kestävän rakentamisen lähtökohdista. Mittaamme kaikissa hankkeissamme rakennusten elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia sekä teemme aktiivisesti päätöksiä hiilipäästöjen vähentämiseksi ja positiivisten ilmastovaikutusten kasvattamiseksi. Valinnoissa painotamme mahdollisuuksien mukaan korkeaa energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisiä materiaaleja.

Työmaillamme panostamme materiaali- ja energiatehokkuuteen, jätteiden oikeaan lajitteluun ja kierrätykseen sekä henkilöstömme ja alihankkijoiden koulutukseen.

Tarjoamme asiakkaillemme kestävän rakentamisen ratkaisuja, joilla he voivat vähentää oman toimintansa ympäristövaikutuksia. Kannustamme kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta kestävämpään asumiseen ja kiinteistöjen omistamiseen.

4. Turvallinen työ ja hyvinvoivat työntekijät

Mangroven henkilöstön työhyvinvoinnin perusta lähtee turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä ja työstä.

Panostamme työturvallisuuteen
Edellytämme työmailla kaikilta työntekijöiltä ja kumppaneiltamme ehdotonta työturvallisuuslainsäädännön ja turvallisuusohjeiden noudattamista. Turvallisuus tulee lähteä jokaisen työntekijän omasta toiminnasta ja työkavereista huolehtimisesta. Huolehdimme siitä, että työntekijöillämme on joka tilanteessa asianmukaiset työvälineet, tarvittava koulutus ja työturvallisuustieto on ajan tasalla. Edellytämme ja valvomme, että aliurakoitsijamme noudattavat työturvallisuuslakia, -ohjeita ja -säännöksiä.

Havaituista työturvallisuuspuutteista tulee raportoida välittömästi, jotta niihin voidaan puuttua ja tehdä korjaavat toimenpiteet. Käymme läpi kaikki tapaturmat, jotta voimme entistä paremmin ennakoida ja määritellä korjaavia toimenpiteitä jatkoa varten.

Terveys ja työhyvinvointi
Panostamme työntekijöidemme terveyteen ja hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti ja huomioimme, että työtehtävien psyykkinen ja fyysinen kuormitus pysyy kohtuullisena. Tarjoamme joustoa työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän tasapainottamiseen. Mittaamme vuosittain työyhteisökyselyllä henkilöstömme työkykyä ja työhyvinvointia, minkä perusteella laadimme kehitystoimenpiteet.

Pidämme huolta työntekijöidemme terveydestä tarjoamalla laajat työterveyspalvelut, kattavan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja virike-edut koko henkilöstölle. Ennaltaehkäisevän työterveyden lisäksi sairaanhoidon palvelut ovat saatavilla usealla paikkakunnalla myös iltaisin ja viikonloppuna sekä digipalveluna. Tarjoamme myös matalan kynnyksen palveluita mielenterveyshuoliin.

Ammatillinen kehittyminen
Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä kehittyä edelleen urallaan. Esihenkilöt kartoittavat vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa työntekijöiden osaamisen ja työnkuvan kehittämistarpeita.

5. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Arvojemme mukaisesti luottamus ja yhteistyö ovat vahvuuksiamme. Kohtelemme toisiamme kannustavasti, tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Kunnioitamme ihmisoikeuksia.

Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta aktiivisesti kaikilla toimintamme osa-alueilla.

Kohtelemme kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, vammaisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan tai terveydentilaan katsomatta. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, syrjinnälle ja epäasialliselle kohtelulle. Puuttuminen asiattomaan käytökseen ja kiusaamiseen on jokaisen vastuulla.

Yhdenvertaisuusperiaatetta noudatetaan työhönotossa, työtehtäviä määritettäessä, siirroissa toisiin tehtäviin, työsuhteen päättyessä, palkkahallintoon liittyvissä asioissa sekä koulutuksen suunnittelussa.

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme ja edistämään niiden toteutumista. Emme hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa. Pyrimme edistämään alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

6. Tietoturva, henkilötietojen suoja ja yrityksen liikesalaisuudet

Käsittelemme asiakas- ja henkilötietoja luottamuksellisesti ja pidämme ne salassa. Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja käytämme henkilötietoja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin. Pidämme Mangroven luottamukselliset tiedot salassa.

Käsittelemiämme asiakas- ja henkilötietoja koskee ehdoton salassapito. Mangrove on määrittänyt tietojen käyttötarkoitukset ylläpitämilleen asiakas- ja henkilötietorekistereille, ja tietoja kerätään ja käytetään vain lain sallimiin käyttötarkoituksiin.

Noudatamme yhtiön tietoturvaohjeita, riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja tietojärjestelmien käytössä.

Mangroven liikesalaisuudet ja muu luottamuksellinen tieto ovat osa yhtiön arvokasta aineetonta omaisuutta, jota tulee asianmukaisesti suojata ja käyttää vain yhtiön hyväksi.

Eettisten ohjeiden ja rikkomuksista ilmoittaminen
Perehdy eettisiin toimintaohjeisiin ja noudata niitä kaikessa toiminnassa. Vältä kaikenlaisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lainvastaiseen toimintaan, antaa vaikutelman sopimattomasta toiminnasta tai vahingoittaa Mangroven toimintaa, taloutta, mainetta ja brändiä.

Jos sinä havaitset tai tunnistat eettisten toimintaohjeiden tai lakien vastaista toimintaa tai epäilet sitä, ilmoita siitä viipymättä esihenkilöllesi. Ilmoittamalla mahdollisista rikkomuksista autat yhtiötä puuttumaan ongelmiin ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa haitallisesti. Voit ilmoittaa huolenaiheestasi myös Mangroven henkilöstöjohtajalle, työsuojelupäällikölle tai kenelle tahansa Mangroven johdossa.

Havainnoista tai epäilyistä voi ilmoittaa täysin luottamuksellisesti. Mangrovella on kaikille avoin eettinen ilmoituskanava, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä joko omalla nimellään tai anonyymisti.